Posledná aktualizácia máj 2018

Naše záväzky v ochrane osobných údajov

Budeme:

 • Uchovávať vaše osobné údaje v bezpečí a dôvernosti;
 • Vaše osobné údaje nepredáme tretím stranám;
 • Poskytneme vám prostriedky, ako kedykoľvek spravovať a kontrolovať spôsoby, ktorými s vami komunikujeme a obchodujeme.

Spoločnosť L.A.D.plus, s.r.o. (Ďalej aj "nám", "my", "náš") sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Naše Zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi podmienkami používania a všetkými ďalšími dokumentmi v nich uvedenými) stanovuje základné princípy spracovania osobných údajov, ktoré o vás zhromaždíme alebo ktoré nám poskytnete. Tieto zásady budú uvedené na všetkých webových stránkach spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. alebo pridružených spoločností.

Ak ste existujúcim zákazníkom alebo dodávateľom, už disponujeme obmedzenými osobnými údajmi o vás alebo vašich zamestnancoch, ako sú krstné mená a priezviská, kontaktné údaje, dátumu narodenia, adresy, platobné údaje atď. Uchovanie a spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre zachovanie obchodného vzťahu medzi vami a skupinou spoločností L.A.D. plus, s.r.o.

Pokračovaním v obchodovaní so spoločnosťou L.A.D. plus, s.r.o. a pridruženými spoločnosťami alebo odoslaním akýchkoľvek osobných údajov súhlasíte so zhromažďovaním, odovzdávaním, uchovávaním, udržiavaním alebo spracúvaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje potrebné na účel, pre ktorý boli zhromaždené. Urobíme všetky kroky, ktoré sú primerane nevyhnutné pre zaistenie bezpečného nakladania s vašimi osobnými údajmi v súlade s nariadením GDPR.

Čas od času môžeme naše Zásady ochrany osobných údajov zmeniť v súlade so zmenami európskych právnych predpisov alebo miestnych právnych predpisov jednotlivých krajín. O vykonaní takýchto zmien budete informovaní.

S výnimkou osobných údajov uvedených v týchto zásadách o vás môžeme zhromažďovať aj ďalšie osobné informácie v prípade, že ste sa nám ich rozhodli poskytnúť.

Použitie osobných údajov
Získané osobné údaje môžeme používať na rôzne účely, napríklad:

 • Na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi vami a nami
 • Na zabezpečenie súladu so záväznými povinnosťami podľa príslušných všeobecných zákonov
 • Na zabezpečenie toho, že obsah z našich stránok bude prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás
 • Aby sme vám poskytli informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s tým, aby sme vás za týmto účel kontaktovali
 • Aby sme vám umožnili využívať interaktívne funkcie našich služieb, ak si tak zvolíte
 • Aby sme vás mohli upozorniť na zmeny našich produktov alebo služieb

Ak ste existujúcim zákazníkom, môžeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, tlačených médií alebo iným spôsobom s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré ste predtým zakúpili.

Spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. nezdieľa osobné údaje svojich zákazníkov, dodávateľov alebo ich zamestnancov s tretími stranami s cieľom ďalšieho predaja týmito tretími stranami.

Rozsah informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí na tom, aké aktivity vykonávate na našich stránkach, či už ste prihlásení alebo nie, a či zadávate objednávky. Napríklad môžeme zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a ukladať niektoré, všetky alebo akúkoľvek kombináciu nasledujúcich osobných údajov o vás:

 • Kontaktné meno (meno a priezvisko)
 • Názov spoločnosti, registračné číslo a daňové registračné čísla
 • Poštová alebo fyzická adresa
 • Platobné údaje (ktoré môžu zahŕňať informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte)
 • Kontaktné telefónne čísla
 • Kontaktné e-mailové adresy
 • Mená kontaktných osôb

Príklady situácií, keď možno informácie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať alebo ukladať, sú nasledujúce:

 • Poskytnutie informácií vyplnením online formulárov na našich stránkach: To zahŕňa informácie poskytnuté pri registrácii k používaniu našich stránok, nákupu našich produktov alebo vyplnenie formulára "Kontaktujte nás". Môžeme vás tiež požiadať o informácie, keď ohlásite problém s našimi stránkami
 • Kontaktujte nás: záznamy o tejto korešpondencii môžeme uchovávať
 • Vyplnenie prieskumov, ktoré používame na výskumné účely alebo zlepšenie našich služieb: Tieto prieskumy však nie ste povinný vyplňovať
 • Vykonávanie transakcií prostredníctvom našich stránok a pre plnenie vašich objednávok
 • Navštevovanie našich stránok alebo prístup k zdrojom: môžeme zhromažďovať osobné údaje pomocou súborov cookie (ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete nižšie)
 • Obchodovanie s našou spoločnosťou, vrátane žiadostí o ponuku, cenových ponúk atď. V takýchto prípadoch môže byť zhromažďovanie osobných údajov potrebných na uzavretie obchodných zmlúv

Spoločnosť L.A.D. plus s.r.o. sa tiež spolieha na zhromažďovanie osobných údajov, aby podporila svoje oprávnené záujmy ako podklad pre zákonnosť spracovania.

Pre spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. predstavuje oprávnený záujem, ak máme obchodný alebo komerčný dôvod na použitie vašich osobných údajov. Avšak ani v týchto prípadoch oprávnené záujmy spoločnosti nesmú byť v rozpore s vašimi právami podľa nariadenia GDPR.
Všeobecne spoločnosť L.A.D. plus,  s.r.o. sa spolieha na oprávnené obchodné záujmy pri zhromažďovaní nasledujúcich údajov alebo akejkoľvek kombinácie nasledujúcich kategórií osobných údajov:

Kategória osobných údajov

Popis (Príklady)

Účel spracovania

Totožnosť

Meno mená

Priezvisko

Meno kontaktnej osoby/zástupcu

 

 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných  povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a  zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

Finančné údaje

Úverové limity
Platobná história
Bankové údaje

 

 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a  zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

Kontaktné údaje

 • Fyzická adresa pre doručovanie
 • Telefónne čísla alebo e-mailové adresy pre kontaktovanie
 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných  povinností

Kategória osobných údajov

Popis (Príklady)

Účel spracovania

 

 

 • Zabezpečenie účinného splnenie našich zákonných a zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

Transakčné údaje

Objednávky (zákazníci)
Objednávky (dodávatelia)
Platby týkajúce sa horeuvedeného

 

 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenie našich zákonných a  zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

Zmluvné údaje

Podrobnosti o obchodnom vzťahu s vami

 

 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných  povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a  zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

Geografické údaje

Údaje o mieste, kde sa nachádzate,
adresa, z ktorej sa pripájate pomocou
počítača k internetu

 

 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

 

Kategória osobných údajov

Popis (Príklady)

Účel spracovania

Údaje o správaní

Informácie o tom, ako používate naše produkty a služby

 

 • Určovanie, ktoré z našich produktov a služieb vás môžu zaujímať, a poskytovanie informácií o týchto  produktoch a službách
 • Rozvíjanie a predaj produktov a služieb a poskytovanieobchodných ponúk

Otvorené údaje a verejné záznamy

 

Informácie o vás, ktoré sú dostupné vo verejne dostupných záznamoch a na internete, alebo informácie, ktoré ste zdieľali prostredníctvom sociálnych médií

 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a zmluvných záväzkov

Údaje o používaní

Všeobecné údaje o tom, ako používate naše produkty a služby

Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi

Údaje v dokumentoch

Podrobnosti o vás, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch v rôznych formátoch alebo ich kópiách. to zahŕňa dokumenty, ako sú úverové referencie, všeobecná korešpondencia atď.

 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

 

Kategória osobných údajov

Popis (Príklady)

Účel spracovania

Súhlasy

Všetky povolenia, súhlasy alebo preferencie, ktoré nám poskytnete. To môže napríklad zahŕňať informácie o tom, ako chcete, aby sme vás kontaktovali alebo či dávate prednosť papierovým alebo elektronickým faktúram a výpisom.

 • Všeobecná komunikácia s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných povinností
 • Zabezpečenie účinného splnenia našich zákonných a zmluvných záväzkov
 • Dodržanie predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú

 

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje príklady spôsobov, ktorými spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. môže používať vaše osobné údaje a právne
základy, na ktoré sa spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. spolieha.

 • Účel spracovania osobných údajov
 • Spôsob spracovania osobných údajov
 • Právny základ  spracovania osobných údajov
 • Doba trvania spracovania osobných údajov
 • Príjemcovia osobných  údajov
 • Odovzdávanie osobných údajov do krajín, ktoré nezisťujú zodpovedajúcu ochranu osobných údajov
 • Riadenie obchodného vzťahu s vami
 • Rozvoj nových spôsobov, ako uspokojiť vaše potreby, a rozvoj nášho podnikania
 • Rozvoj a vykonávanie marketingových činností
 • Skúmanie vášho spôsobu používania našich produktov a služieb
 • Poskytovanie poradenstvo o našich produktoch a službách
 • Vyžiadanie si spätnej väzby o našich produktoch a službách
 • Zhromaždenie
 • Uloženie
 • Zaznamenanie
 • Nahliadnutie
 • Použitie
 • Šírenie a iné sprístupnenie
 • Zoradenie či skombinovanie
 • Archivovanie
 • Váš súhlas (noví obchodní partneri)
 • Plnenie zmlúv
 • Naše oprávnené záujmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • · Trvanie zmluvy
 • · Podľa požiadaviek zákonov o uchovávanie osobných údajov
 • · Po dobu internetovej relácie, kde je to vhodné
 • · Spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o.
 • · Vládne a regulačné orgány
 • · Externédodávatelia, kde je to vhodné
 • Žiadne
 • Dodávanie produktov
 • Vykonávanie a riadenie platieb zákazníkov a  dodávateľov
 • Riadenie zákazníckych účtov
 • Zhromaždenie
 • Uloženie
 • Zaznamenanie
 • Nahliadnutie
 • Použitie
 • Plnenie zmlúv
 • Naše oprávnené záujmy
 • Trvanie zmluvy
 • Podľa požiadaviek zákonov o uchovávanie osobných údajov
 • Spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o.
 • Žiadne
 • Účel spracovania osobných údajov
 • Spôsob spracovania osobných údajov
 • Právny základ spracovania osobných údajov
 • Doba trvania spracovania osobných údajov
 • Príjemcovia osobných údajov
 • Odovzdávanie osobných údajov do krajín, ktoré  nezisťujú zodpovedajúcu ochranu osobných údajov
 • Výber a získavanie dlžných súm alebo platenia čiastok splatných dodávateľom
 • Šírenie a iné sprístupnenie
 • Zoradenie či skombinovanie
 • Archivovanie

 

 

 

 

 • Zabezpečenie súladu so zákonmi a nariadeniami, ktoré sa na nás vzťahujú
 • Odpovedanie reklamácie zákazníkov a dodávateľov a ich riešenie
 • Zhromaždenie
 • Uloženie
 • Zaznamenanie
 • Nahliadnutie
 • Použitie
 • Oznámenie
 • Šírenie a iné sprístupnenie
 • Skombinovanie
 • Archivovanie
 • Plnenie zmlúv
 • Naše oprávnené záujmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • Podľa požiadaviek zákonov o uchovávaní osobných údajov
 • Spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o.
 • Vládne a regulačné orgány

Žiadne

Riadenie nášho podnikania efektívnym, účinným a ekonomickým spôsobom. To zahŕňa riadenie našej finančnej pozície, podnikateľských schopností, plánovanie, komunikáciu podnikov a auditov

 • Zhromaždenie
 • Uloženie
 • Zaznamenanie
 • Nahliadnutie
 • Použitie
 • Oznámenie
 • · Skombinovanie
 • · Archivovanie
 • Naše oprávnenej záujmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • Trvanie zmluvy
 • Podľa požiadaviek zákonov o uchovávaní osobných údajov
 • Spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o.
 • Vládne a regulačné orgán

Žiadne

 

Účel spracovania osobných údajov

 

Spôsob spracovania osobných údajov

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Doba trvania spracovania osobných údajov

 

Príjemcovia osobných údajov

Odovzdávanie osobných údajov do krajín, ktoré nezisťujú zodpovedajúcu ochranu osobných údajov

 • Vykonávanie našich práv v rámci zmluvných vzťahov

 

 • Zhromaždenie
 • Uloženie
 • Zaznamenanie
 • Nahliadnutie
 • Použitie
 • Plnenie zmlúv
 • Trvanie zmluvy
 • Podľa požiadaviek zákonov o uchovávaní osobných údajov
 • Spoločnosti L.A.D. plus,s.r.o.
 • Vládne a regulačné  orgány

Žiadne

 

 

Ak poskytnete osobné údaje na niektoré z našich webových stránok:

 • Potvrdzujete spoluúčasti s tým, že spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. alebo jej pridružené spoločnosti môžu zhromažďovať, uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje.
 • Potvrdzujete, že poskytnuté informácie sú pravdivé, presné a úplné, že zámerne neposkytujete falošné informácie ani sa nevydávate za inú osobu alebo subjekt a že neposkytujete skreslené informácie o sebe alebo inej osobe alebo subjekte.

Naše webové stránky a aplikácie nie sú určené pre deti do 16 rokov. Na internete nebudeme vedome vyžadovať údaje ani ponúkať naše produkty a služby deťom do 16 rokov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie a osobitné kategórie osobných údajov

Podľa nariadenia GDPR máte právo namietať proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu na základe osobitných kategórií osobných údajov.

Osobitné kategórie osobných údajov sa týkajú osobných údajov o etnickom alebo rasovom pôvode, členstvo v odborových organizáciách, údajov v registri trestov atď. Spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. nezhromažďuje, neukladá, neuchováva ani nespracováva akékoľvek špeciálne kategórie osobných údajov. Ak sa tento stav v budúcnosti zmení, spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov online.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie sa týka procesu, ktorý umožňuje počítačovým systémom generovať výstupy, ktoré majú právny účinok. Všeobecne spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie v rámci vzťahu s obchodnými partnermi. Ak sa tento stav v budúcnosti zmení, spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov online a informuje vás.

Súbory cookie

Súbory cookie sú textové súbory používané internetových prehliadačom, ktoré ukladajú osobné údaje návštevníkov stránok. Súbory cookie sa bežne používajú na internete a nepoškodzujú váš počítačový systém.

V súčasnej dobe používame súbory cookie na zber všeobecných údajov pre správu, ktoré používame na plánovanie vylepšenia našich služieb.

Používame nasledujúce súbory cookie, ktorých platnosť je stanovená takto:

 •               PHPSESSID - 1 hodina
 •               STUID - 1 hodina
 •               STVID - 1 rok
 •                form_key - 1 hodina
 •                mage-banners-cache-storage - Relácia
 •                mage-cache-sessid - Relácia
 •                mage-cache-storage - Relácia
 •                mage-cache-storage-section-invalidation - Relácia
 •                mage-messages - 1 rok
 •                mage-translation-file-version - Relácia
 •                mage-translation-storage - Relácia
 •                private_content_version - 10 rokov
 •                section_data_ids - Relácia

POZNÁMKA - vyššie uvedené súbory cookie ukazujú na súbor cookie, ktoré používajú centrálne spravované webové stránky spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. Zoznam súborov cookie používaných spoločnosťou L.A.D. plus, s.r.o. nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov online na príslušných webových stránkach.

 

Ak nechcete prijímať súbory cookie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby ich neprijímal. Viac informácií nájdete v pomocníkovi prehliadača. 

V závislosti na konkrétnych zákonoch príslušného európskeho štátu môžete byť požiadaní o udelenie súhlasu s použitím súborov cookie prostredníctvom banneru cookie na webových stránkach. Mali by ste však mať na pamäti, že takéto rozhodnutie môže mať vplyv na našu schopnosť spracovávať vami schválené transakcie. Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať v nastavení vášho prehliadača. https://www.aboutcookies.org/ (Upozorňujeme, že spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok. Odkaz na tieto webové stránky je poskytnutý len pre informačné účely. Pre aktuálne informácie týkajúce sa vášho prehliadača sa obráťte na jeho výrobcu).

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú obvykle uložené, spracované a uchovávané v krajine v rámci Európskej únie (EÚ). Hoci to nie je pre spoločnosť L.A.D. plus,  s.r.o. bežnou praxou, môžu byť osobné údaje prenášané do krajín mimo EÚ. V takýchto prípadoch spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. zabezpečí, že sa využijú iba také krajiny a externí spracovatelia osobných údajov, ktorí sú v súlade s predpismi EÚ, za pomocou prostriedkov predpísaných EÚ - nariadenie GDPR.

Rovnako tak môžu byť osobné údaje spracovávané aj pracovníkmi pôsobiacimi mimo EÚ, ktorí pracujú pre nás alebo pre naše poskytovateľa služieb. Títo zamestnanci sa môžu okrem iného zaoberať plnením objednávok, spracovaním platobných údajov alebo poskytovaním podporných služieb.

Ak sme vám pridelili (alebo ste si zvolil) heslo, ktoré vám umožní prístup k určitým častiam našich webových stránok, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Heslo nikomu neprezrádzajte.

Bohužiaľ prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť všetky vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich dát prenášaných z vášho zariadenia na naše webové stránky.

Akonáhle obdržíme vaše osobné údaje, aplikujeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu. To zahŕňa:

 • Hashovanie
 • SSL šifrovanie

Predtým, než udelíme prístup k vášmu osobnému profilu, podnikneme príslušné kroky, ako sú šifrovanie hesiel alebo obnovenie hesiel prostredníctvom e-mailu bez poskytnutia priamych podrobností o hesle.

Oznámenie vašich osobných údajov

Regionálne spoločnosti skupiny spoločností L.A.D. plus, s.r.o. môžu zdieľať vaše osobné údaje na marketingové účely.

Za účelom podpory našich oprávnených záujmov môžeme vaše osobné údaje oznámiť tretím stranám:

 • V prípade, že predávame alebo nakupujeme akýkoľvek podnik alebo majetok, môžeme oznámiť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo majetku.
 • Ak je spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. alebo v podstate všetok jej majetok získaný treťou stranou, budú súčasne získané aj osobné údaje týkajúce sa zákazníkov a dodávateľov alebo ich zamestnancov.
 • Ak máme povinnosť oznámiť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli akýmkoľvek zákonným povinnostiam, alebo aby sme presadili alebo uplatnili naše podmienky použitia a ďalšie dohody, ochránili naše práva a majetok alebo zaistili bezpečnosť našej skupiny našich zákazníkov a dodávateľov alebo iných osôb.
 • Pri presadzovaní oprávnených záujmov spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. a pridružených spoločností v rámci skupiny prostredníctvom výmeny informácií s  inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany proti podvodom a znížením úverového rizika.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch vás budeme informovať, že vaše osobné údaje boli zdieľané s treťou stranou.

Vaše práva

Podľa nariadenia GDPR máte nasledujúce práva:

1. Získať podrobnosti o type zhromažďovaných, spracovávaných a uchovávaných osobných údajoch

2. Opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré boli zhromaždené a uložené spoločnosťou L.A.D. plus, s.r.o.

3. S výhradou práv, ktorá stanovuje naopak, a právnych záväzkov spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o., na čiastočné alebo úplné vymazanie vašich osobných 

    údajov, pretože:

    · Spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. už nepotrebuje vaše osobné údaje pre účely, pre ktoré boli zhromaždené

    · Chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste predtým poskytli

    · Ak je spracovanie osobných údajov založené na podpore oprávneného záujmu spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o., môžete proti takémuto spracovaniu

       namietať. Táto námietka bude zvážená proti právnym záväzkom a právam spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov.

    · Spracovanie je nezákonné

4. Obmedziť spracovanie osobných údajov, pretože:

    · Osobné údaje obsahujú nepresnosti

    · Spracovanie je nezákonné

    · Spoločnosť L.A.D. plus, s.r.o. už nepotrebuje vaše osobné informácie na účely, na ktoré boli zhromaždené

    · Ak je spracovanie osobných údajov založené na podpore oprávneného záujmu spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o., môžete proti takémuto spracovaniu

       namietať. Táto námietka bude zvážená proti právnym záväzkom a právam spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov.

5. Ak je spracovanie osobných údajov založené na podpore oprávneného záujmu spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o., môžete požiadať o ukončenie takéhoto 

    spracovania. Táto námietka bude zvážená proti právnym záväzkom a právam spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o. na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov

6. Stiahnuť vaše osobné údaje v digitálnom formáte, ak je spracovanie osobných údajov založené na podpore legitímneho záujmu spoločnosti L.A.D. plus,

    s.r.o.

7. Odvolať svoj súhlas, ak spracovanie osobných údajov je založené na udelenom súhlase

Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť zaškrtnutím príslušných políčok v on-line formulároch, ktoré používame ku zhromažďovaniu vašich osobných údajov. Svoje právo tiež môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese ladplus@ladplus.sk.

Ak sme zdieľali vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami týchto Zásad ochrany osobných údajov, podnikneme primerané kroky k tomu, aby sme informovali všetky strany, s ktorými sme vaše osobné údaje zdieľali, o akejkoľvek vašej žiadosti o odstránenie vašich osobných údajov.

Niektoré z našich webových stránok môžu čas od času obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak kliknete na takýto odkaz, upozorňujeme, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady neprijímame žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky, preštudujte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva právo na prístup k informáciám, ktoré o vás ostatní majú. Vaše právo na prístup k týmto informáciám je možné vykonať v súlade so zákonom. Všetky žiadosti o prístup k vašim osobným údajom sú bezplatné.

Zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov

Budete informovaní o všetkých prípadných zmenách Zásad ochrany osobných údajov.

Otázky a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na adrese ladplus@ladplus.sk.