Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti L.A.D. plus, s.r.o.

(ďalej len „VOP“)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou L.A.D. plus, s. r. o., IČO: 45 955 620, DIČ: 2023151218, IČ DPH: SK2023151218, so sídlom Zlievarenská ulica 7500/8, 917 48 Trnava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 26605/T (ďalej len „predávajúci“) a:
 1. fyzickou osobou nepodnikateľom - spotrebiteľom (ďalej len ako „spotrebiteľ“) alebo
 2. právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom (ďalej len ako „podnikateľ“),

(ďalej spolu „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“ aj ako „kupujúci“).

 1. Zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú spravovať týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Na zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia VOP a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 3. Predávajúcim je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zo zmluvných vzťahov koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo osoba konajúca v mene alebo na jej účet.
 4. Týmito VOP sa upravujú zmluvné vzťahy vzniknuté v prevádzke predávajúceho a nejde o zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením zmlúv na diaľku, t.j. na tieto zmluvné vzťahy sa nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné údaje predávajúceho:
tel.: +421 918 656 443

email: ladplus@ladplus.sk
poštová adresa:
L.A.D. plus, s. r. o., Zlievarenská ulica 7500/8, 917 48  Trnava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2684 8004
BIC: TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21,
fax č.: 033/321 25 23

 1. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že spotrebiteľom je fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Za spotrebiteľa sa nepovažujú právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je ani zákazník, ktorý tovar nakupuje na spoločnosť (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.
 2. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely týchto VOP rozumie:
 1. akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo
 2. akákoľvek zmluva,  ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (doprava) alebo
 3. každá kupujúcim zadaná a predávajúcim potvrdená objednávka, pričom ide objednávku vykonanú v prevádzke predávajúceho a nejde o objednávku vykonanú na diaľku, t.j.  uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. (ďalej len ako „objednávka“) alebo
 4. zálohová faktúra vystavená predávajúcim a zaplatená kupujúcim alebo
 5. rámcová kúpna zmluva.
 1. Akékoľvek technické výkresy a popisy ako i informácie týkajúce sa ponúkaného tovaru v prospektoch, katalógoch a iných dokumentoch majú iba informatívny charakter. Nebudú preto považované vo všetkých detailoch za záväzné a predávajúci nezodpovedá za chyby alebo nedostatky v týchto dokumentoch.


II. Uzatvorenie zmluvy a predaj tovaru

 1. K uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť ústne alebo písomne. V prípade ústne uzatvorenej zmluvy ide vtedy, keď predávajúci predá kupujúcemu tovar priamo v prevádzkach predávajúceho, s tým že kupujúci predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu. Predávajúci kupujúcemu odovzdá doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci si zakúpený tovar vyzdvihne z prevádzky predávajúceho osobne alebo si u predávajúceho objedná prepravu ním zakúpeného tovaru. O ústne uzatvorenú zmluvu ide aj v prípade písomnej objednávky.
 2. Písomná objednávka kupujúceho musí obsahovať:
 1. identifikačné údaje
 2. špecifikácia objednaného tovaru
 3. dodacie miesto, dodaciu lehotu a spôsob dodania tovaru (platí v prípade, že predávajúci doručí kupujúcemu ním zakúpený tovar)
 4. dátum vystavenia objednávky
 5. podpis kupujúceho.
 1. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom písomného potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, v prípadoch dovozu - údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 2. Kupujúci podpísaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na zmluvy, uzavreté medzi nimi ako aj na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä, ale nie výlučne pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.
 3. O ústne uzatvorenú zmluvu ide aj v prípade zaplatenia zálohovej faktúry kupujúcim. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru kupujúcemu v prípade jeho ústneho alebo písomného prejavenia vôle uzatvoriť s predávajúcim zmluvu. V prípade zálohovej faktúry sa zmluva považuje za uzavretú okamihom prijatia peňažnej sumy v zmysle zálohovej faktúry na účet predávajúceho. Zaplatením zálohovej faktúry kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že tieto VOP sa budú vzťahovať na zmluvy, uzavreté medzi nimi ako aj na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä, ale nie výlučne pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred VOP.
 5. Všeobecné obchodné podmienky podnikateľov ako kupujúcich nie sú pre predávajúceho záväzné. Ak sa uskutoční objednávka alebo iný spôsob uzatvorenia zmluvy na základe zmluvných podmienok podnikateľa ako kupujúceho, následné dodávky zo strany predávajúceho nemožno považovať za prijatie týchto nákupných podmienok, ale ako ponuku na uzavretie zmluvy na základe týchto VOP. Ak by jednotlivé časti týchto VOP boli z nejakého dôvodu neplatné či neúčinné, účinnosť ostatných ustanovení VOP, ako i na základe nich uzavretých zmlúv tým nie je dotknutá. Doplnky a zmeny zmlúv, prípadne ďalšie dohody týkajúce sa predaja alebo týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sú z jeho strany písomne potvrdené.
 6. Ponuky na predaj, ako aj akékoľvek technické informácie, či odporúčania sú nezáväzné. Predávajúcim vystavené predbežné rozpočty sú záväzné, pokiaľ ich záväznosť výslovne písomne predávajúci potvrdí.

 

III. Odber tovaru a dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný aj podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho.
 2. Tovar si vyzdvihne osobne kupujúci priamo v prevádzke predávajúceho alebo podľa dohody predávajúceho a kupujúceho, predávajúci doručí tovar kupujúcemu.
 3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve dohodnutom v zmluve, resp. objednávke a v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa tento tovar používa. Tovar dodaný predávajúcim je kupujúci povinný prevziať.
 4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre tento tovar v obchodnom styku.
 5. Dodanie tovaru sa uskutoční v lehote a spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v zmluve.
 6. V prípade, ak má byť tovar dodaný kupujúcemu na dodacie miesto uvedené v zmluve, resp. objednávke vozidlom predávajúceho, vyúčtuje predávajúci kupujúcemu náklady na dopravu podľa cenníka prepravy platného v deň uzatvorenia zmluvy. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo, že sa tovar vyloží len v dostupnom teréne podľa jeho uváženia.
 7. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.
 8. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v dodacej lehote. V prípade, ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť odobrať tovar v dodacej lehote, vyzve ho predávajúci na splnenie jeho povinnosti v dodatočnej lehote. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v zmluve, resp. objednávke všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v zmluve, resp. objednávke. Neodobraním tovaru kupujúcim ani v dodatočnej primeranej lehote vzniká právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu do 30 dní zaplatenú zálohu, resp. celú kúpnu cenu po odpočítaní všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 10. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Vyššie uvedené však nemá vplyv na právo kupujúceho - spotrebiteľa uplatniť u predávajúceho reklamáciu.
 11. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení predávajúcim musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v zmluve odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť, prípadne celú kúpnu cenu.
 13. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci má právo predĺžiť  dodaciu lehotu, alebo právo na náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ide o okolnosti ako napr. vypredanie zásob, nedostupnosť tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky. Dodanie tovaru alebo služby je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
 14. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že ak kupujúci nevznesie u predávajúceho námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu príslušných dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 15. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že nebezpečenstvo poškodenia tovaru alebo služby a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 16. Bližší spôsob dopravy, podmienky dopravy a iné podmienky dopravy neupravené v týchto VOP sú upravené v prepravnom poriadku predávajúceho.

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu za zakúpený alebo objednaný tovar. Splatnosť kúpnej ceny bude dohodnutá v zmluve. Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho. V prípadoch, keď je cena stanovená na základe individuálnej cenovej kalkulácie vychádzajúcej z platného cenníka je povinný kupujúci zaplatiť kúpnu cenu do výšky stanovenej cenovou kalkuláciou s tým, že predávajúci určí konečnú výšku kúpnej ceny podľa vynaložených nákladov. Cenu tovaru predávajúci navyšuje o DPH podľa platných právnych predpisov.
 2. V prípade kupujúceho – podnikateľa, s ktorým má predávajúci uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu, tak výška kúpnej ceny, prípadne zľavy, ako aj spôsob platby sú upravené individuálne v každej rámcovej kúpnej zmluve, ktorú predávajúci uzavrel s konkrétnym kupujúcim – podnikateľom. Kupujúci – podnikateľ má pre odbery tovaru stanovený finančný kreditlimit a splatnosť faktúr v zmysle rámcovej kúpnej zmluvy. Po prečerpaní kreditlimitu uvedeného v rámcovej kúpnej zmluve alebo v prípade nezaplatenia faktúry kupujúcim – podnikateľom v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený prerušiť dodávanie tovaru kupujúcemu – podnikateľovi na základe zmluvy ako i nepotvrdiť ďalšiu písomnú objednávku kupujúceho – podnikateľa. V prerušených dodávkach tovaru predávajúci pokračuje:
 1. pri prekročenom kreditlimite – po zaplatení najstarších faktúr do výšky prekročeného kreditlimitu a súčasnom zaplatení hodnoty požadovaného odberu tovaru,
 2. pri nezaplatení faktúry v lehote splatnosti – po jej úplnom zaplatení.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania rámcovej kúpnej zmluvy zmeniť kupujúcemu – podnikateľovi stanovený kreditlimit. 

 1. Kupujúci obdrží od predávajúceho buď doklad zaplatení kúpnej ceny alebo faktúru e-mailom alebo osobne. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na balenie a doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou:
 1. v hotovosti na pobočkách predávajúceho,
 2. platbou platobnou kartou na pobočkách predávajúceho,
 3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“);
 1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 2. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zálohu alebo inú obdobnú platbu, najmä v prípadoch, keď je pri tovare uvedené, že jeho dodanie je možné iba „Na objednávku.“ V prípade, že si kupujúci takto objednaný tovar neprevezme, resp. odmietne prevziať takto objednaný tovar, neprináleží mu právo na vrátenie zaplatenej zálohy, ktorá môže byť až do výšky celej kúpnej ceny. Zaplatená záloha za objednaný tovar predstavuje náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu pri obstarávaní objednaného tovaru kupujúcim. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby.
 3. Ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený účtovať mu úroky z omeškania vo výške stanovenej vykonávacím predpisom.

 

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 3. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak sa tovar odosiela kupujúcemu, má povinnosť prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho dopravení do miesta určenia.

V. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci

 1. Predávajúci je povinný:
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v  zmluve, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Kupujúci

 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú podnikateľské subjekty, sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 2. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú spotrebitelia sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Občianskom zákonníku a osobitných právnych predpisoch.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od  zmluvy aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v  zmluve. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
 4. V prípade uzatvorenej zmluvy o dielo je kupujúci ako objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže predávajúci ako zhotoviteľ s vecou voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, je kupujúci ako objednávateľ povinný predávajúcemu ako zhotoviteľovi zaplatil cenu za zhotovenie diela.
 5. Kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (najmä tovar na objednávku),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom.
 1. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade  tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (najmä tovar na objednávku), kupujúci je povinný do 10 dní odo dňa riadneho doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, zaplatiť na bankový účet predávajúceho odstupné, ktoré bude výške zaplatenej zálohy, ktorá môže až do výšky celej kúpnej ceny. V tomto prípade má predávajúci na vzájomné započítanie pohľadávok.  

 

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu.
 2. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, s prihliadnutím k reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
 3. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak to charakter výrobku umožňuje, kupujúci - spotrebiteľ predávajúcemu (určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu (určenej osobe), kupujúci - spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim (určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný). Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká kupujúcemu - spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
 4. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že ak kupujúci - spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
 5. Pre potreby týchto VOP sa uvádza, že ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho - spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.
 6. Pri všetkých tovaroch kupovaných kupujúcim - podnikateľom, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba – „záruka za akosť“ je stanovená predávajúcim na 12 mesiacov (slovom: dvanásť mesiacov), podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Ustanoveniami obchodného zákonníka sa spravuje aj postup pri reklamácii.
 7. Bližšie informácie ohľadne postupu pri riešení reklamácií kupujúceho sú uvedené v samostatnej sekcii s názvom „reklamačný poriadok“ nachádzajúci sa v prevádzkach predávajúceho.
 8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola  zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 10. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode so zmluvou (tzv. rozpor so zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil. Rozpor so zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia týchto VOP na trvale viditeľnom mieste v prevádzkach predávajúceho.
 2. Tieto VOP platia v znení uvedenom na trvale viditeľnom mieste v prevádzkach predávajúceho v deň uzavretia zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
 4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú v prípade kupujúceho – spotrebiteľa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa ustanovenia zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník.
 5.  Kupujúci zaslaním objednávky, resp. uzatvorením ústnej zmluvy alebo zaplatením zálohovej faktúry potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Pokiaľ je alebo by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť týchto VOP ako celku.

 

V Trnave, dňa 16.11.2022