Štatút súťaže „Voucher 1000,- Eur na strechu Bramac/ Braas!“ 1. Usporiadateľ a vykonávateľ súťaže Usporiadateľom súťaže je BMI Slovensko, s. r. o., so sídlom Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31 372 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10909/N. Vykonávateľom súťaže je MullenLowe GGK, s.r.o. Mlynské luhy 86A, 82105 Bratislava, IČO: 18629555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B. 2. Miesto a čas trvanie súťaže Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 01. 03. 2024 do 13. 12. 2024. 3. Podmienky účasti v súťaži Súťaže a žrebovania sa môže zúčastniť každý dospelý občan Slovenskej republiky - nepodnikateľ, ktorý splní nasledujúce podmienky: a) v období od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024 sa zaregistruje na internetovej stránke www.bramac.sk, resp. v registračnom formulári umiestnenom na facebookovom profile BMI Slovensko, a zároveň udelí súhlas usporiadateľovi a vykonávateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely; každý účastník sa môže v súťaži zaregistrovať len raz; b) do 31. 5. 2024 si nechá spracovať cenovú ponuku na betónovú strechu Bramac, resp. keramickú strechu Braas priamo u usporiadateľa. Každý registrovaný účastník súťaže získa tiež bezodplatný prístup k odbornému poradenstvu usporiadateľa formou elektronickej komunikácie (e-mailom alebo telefonicky). Z účasti v súťaži sú vylúčení zástupcovia a zamestnanci usporiadateľa, obchodní partneri usporiadateľa sprostredkovávajúci predaj alebo inštaláciu striech, zmluvní partneri usporiadateľov podieľajúci sa na organizácii súťaže, ďalej ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, spoločníci, osoby oprávnené konať v ich mene, ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa Občianskeho zákonníka). 4. Žrebovanie Žrebovanie sa uskutoční vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca, v prípade sviatku a víkendu v najbližší pracovný deň. Prvé žrebovanie bude 1. 4. 2024 a posledné 2. 12. 2024. Žrebovanie bude prebiehať za prítomnosti zástupcov usporiadateľa BMI Slovensko, s. r. o.. Vyžrebuje sa vždy jeden výherca. Nevyžrebované kontakty ostávajú v žrebovaniach aj v nasledujúcich termínoch. Mená a priezviska výhercov budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.bramac.sk, a to najneskôr do 5 dní od každého žrebovania. 5. Výhra a jej vyplatenie Vyžrebovaní výhercovia dostanú voucher – nárok na preplatenie časti nákladov na strechu Bramac / Braas vo výške 1000,- Eur. Tento voucher je možné uplatniť len ako vrátenie časti kúpnej ceny už zakúpeného strešného systému Bramac / Braas, konkrétne poukázaním sumy 1000,- Eur na účet každého výhercu spĺňajúceho všetky podmienky pre vyplatenie výhry v súlade s týmto štatútom. Iná forma uplatnenie výherného voucheru nie je možná. Vyplatenie výhry získa teda len ten vyžrebovaný účastník, ktorý okrem splnenia podmienok pre zaradenie do súťaže v bode 3 - odsekoch a) a b) týchto súťažných pravidiel následne splní aj tieto doplňujúce podmienky: a) od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024 vrátane si zakúpi pre vlastnú potrebu strešný systém Bramac / Braas v ploche minimálne 160 m2 zložený z akéhokoľvek modelu krytiny Bramac / Braas podľa vlastného výberu v spojení s originálnym strešným príslušenstvom; b) do 13. 12. 2024 vrátane pošle mailom na mailovú adresu: infosk@bmigroup.com naskenované kópie nákupného a platobného dokladu, t. j. uhradenej faktúry alebo bloku z registračnej pokladne spolu s dokladom o zaplatení strechy. Na nákupnom doklade musí byť strešný systém uvedený položkovite tak, aby bolo z jeho obsahu zrejmé splnenie podmienky podľa písm. a). Ak nákupný doklad bude obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, tieto sa musia zhodovať s údajmi účastníka uvedenými pri registrácii do súťaže. Výhercovia budú informovaní o výhre a spôsobe jej prevzatia telefonicky alebo elektronickou poštou na kontaktoch uvedených pri registrácii do súťaže. Výherca nemá právo na zámenu výhry, ani na posunutie výhry inej osobe. 6. Strata práva na výhru Každý účastník súťaže je povinný poskytnúť usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov pri registrácii, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený. Výherca stratí nárok na výhru, ak: a) konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, alebo sa pokúsil získať výhru podvodným spôsobom b) nepredloží usporiadateľovi spôsobom a v lehotách ním určenými originál nákupného dokladu, vrátane dokladu o úhrade kúpnej ceny strešného systému Bramac / Braas; c) ním poskytnuté osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné výhercovi oznámiť alebo odovzdať výhru; d) si výhru neprevezme v mieste, čase a spôsobom určeným usporiadateľom, resp. nebude súčinný pri odovzdávaní výhry. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca právo na výhru. 7. Ochrana osobných údajov V súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje usporiadateľa súťaže a za sprostredkovateľa vykonávateľ súťaže. Účasťou v súťaži účastník v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje usporiadateľovi a vykonávateľovi súťaže súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných účastníka v rozsahu (i) meno a priezvisko, (ii) okres, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, na účel organizácie súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier (vrátane fotografií, prípadne videa z odovzdávania výhry), ako aj na účel vytvorenia a správy zoznamu záujemcov o marketingové a obchodné informácie usporiadateľa a na účel zasielania komerčnej komunikácie prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Usporiadateľ a vykonávateľ súťaže sprístupnia a zverejnia poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, vrátane zverejnenia víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a webstránkach usporiadateľa, prípadne vykonávateľa. Tento súhlas je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienku účasti v súťaži a súťažiaci ho udeľuje súčasne s registráciou. Je udelený na dobu dvoch rokov. Súhlas je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu BMI Slovensko, s. r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail infosk@bmigroup.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním. V prípade odvolania súhlasu sa osobné údaje účastníka bezodkladne prestanú spracovávať a budú vymazané. Výherca udeľuje súhlas so svojou účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so súťažou a odovzdávaním výhry s tým, že na týchto propagačných podujatiach je možné vyhotoviť fotografie výhercu a tie spolu s uvedením osobných údajov v rozsahu krstného mena a mesta výhercu umiestňovať a zverejňovať v propagačných materiáloch usporiadateľa a vykonávateľa vrátane zverejnenia na internete. Usporiadateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje účastníkov súťaže svojmu zmluvnému partnerovi podieľajúcemu sa na organizácii súťaže – vykonávateľovi súťaže MullenLowe GGK, s. r. o.. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva uvedené v zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov v informačných systémoch usporiadateľov, na zoznam údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov. 8. Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom usporiadateľom. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži, alebo s prevzatím výhry. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. Tieto pravidlá súťaže, ako aj ich zmeny budú zverejnené na www.bramac.sk. V Ivanke pri Nitre, dňa 29. 2. 2024