Podmienky a pravidlá - Cashback kampaň jar 2024

Akcia je určená pre zákazníkov, ktorí kupujú strešné okná na renováciu alebo výmenu
starých strešných okien za nové. Cashback je priznanie nároku na zľavu a vyplatenie
príslušnej čiastky zákazníkovi za každý zodpovedajúci produkt, ktorý splnil podmienky
uvedené nižšie.
Cashback sa uplatňuje, ak sa koncový zákazník zaregistruje a poskytne nižšie uvedené
kontaktné údaje pre poradenstvo pri výmene v období od 02.04.2024 do 30.04.2024. Po
tomto termíne sa už nové registrácie neprijímajú. Po registrácii bude zákazníka
kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti VELUX, aby mu poskytol podporu pri výbere
výrobkov, ako aj dostupnosti montážnej firmy. Zaregistrovaným koncovým zákazníkom je
poskytovaná pomoc a ďalší dohľad prostredníctvom telefonátov a e-mailov počas postupu
ich výmeny, až do nákupu a inštalácie výrobkov VELUX.
O cashback môže požiadať koncový zákazník, ktorý:
- vykoná registráciu vyššie uvedeným spôsobom do 30.04.2024,
- zakúpi vybrané strešné okná (pozri zoznam nižšie) v období od 02.04.2024 do
25.06.2024 a zároveň
- nahrá najneskôr 08.07.2024 na webovú stránku nachádzajúcu sa na e-mailom
zaslanom odkaze pre upload faktúr, ktorý bude zdieľaný iba so zákazníkmi, ktorí
vykonali registráciu, kópiu faktúry preukazujúcu, že nákup strešných okien bol
vykonaný.
Prijímame iba faktúry s dátumom vystavenia medzi 02.04.2024 a 25.06.2024. Zákazníci bez
registrácie a/alebo bez nahratia kópie faktúry na web nemajú na cashback nárok.
Cashback na výmenu môžu získať len koncoví zákazníci, t. j. fyzické osoby - spotrebitelia a
právnické osoby, ktoré pri kúpe výrobku nekonali v rámci svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti a nevykonávajú ako predmet svojej podnikateľskej činnosti
výstavbu a úpravy stavieb (stavebníctvo). Výplata cashback-u sa bude realizovať výlučne
bankovým prevodom na účty vedené vo finančných ústavoch so sídlom v Slovenskej
republike, a to do 22.07.2024.

Ďalšie podmienky:
- Akceptujeme faktúru vystavenú montážnou firmou alebo predajcom VELUX, prípadne
spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. („VELUX“) pri nákupe v e-shope.
- Maximálny počet produktov na jednu registráciu (jedného zákazníka) je 20 okien.
- Cashback nie je možné kombinovať s projektovou zľavou od spoločnosti VELUX
SLOVENSKO spol. s r. o. ani s inými špeciálnymi ponukami.

Ako môžem získať cashback na výmenu?

Najneskôr do 30.04.2024 vyplňte registračný formulár na stránke velux.sk/cashback.
Môžete spravovať Vašu cenovú ponuku, objednávku, dodanie a proces inštalácie strešných
okien, s podporou VELUX poradenských služieb pre výmeny okien. Prosíme ubezpečte sa, že
Vaša faktúra bude vystavená v období medzi 02.04.2024 a 25.06.2024.
Sledujte pozorne informácie v e-mailoch, ktoré Vám spol. VELUX bude zasielať, za účelom
dodania doplnkových informácií potrebných pre správu cashback systému.
Nahrajte kópiu daňového dokladu o kúpe strešných okien VELUX so zasklením označeným
číslom 61 alebo 64, s presnou špecifikáciou ich typu a čísla, na webovú stránku VELUX na
odkaze, ktorý Vám pošleme, najneskôr do 08.07.2024.
Podmienkou pre vyplatenie cashbacku je aj uvedenie bankového účtu, na ktorý bude
príslušná suma peňazí následne zaslaná. Suma bude vyplatená bankovým prevodom
najneskôr do 14 dní od doručenia správne vyplneného registračného formulára s kópiou
dokladu o kúpe so zoznamom zakúpených položiek a po záverečnej kontrole správne
vyplneného registračného formulára. V prípade neúplne alebo nesprávne vyplneného
registračného formulára alebo priloženia neurčitého dokladu o kúpe zákazník nemá nárok
na vyplatenie tejto sumy.
Cashback sa nevzťahuje na žiadny iný sortiment výrobkov VELUX, ako je uvedený v týchto
podmienkach, ani na inštaláciu takýchto výrobkov.
Cashback sa vzťahuje na tieto produkty:
- v sume 25,- EUR na strešné okná VELUX s trojsklom typu 61 pre GLL / GLU, GLL B /
GLU B,
- v sume 50,- EUR na strešné okná VELUX s trojsklom typu 64 pre GLL / GLU, GLL B /
GLU B,
- v sume 70,- EUR na strešné okná VELUX s trojsklom typu 61, ktoré sú napájané
elektricky (6121) alebo fotovolticky zo slnečnej energie (6130).

Cashback sa nevzťahuje na strešné okná s dvojsklom, okná z kategórie Premium, doplnkové
okná, vertikálne okná, balkóny, okná ako zariadenia na odvod dymu a tepla a strešné výlezy.
Táto akčná ponuka cashback-u je platná len v prípade, že sú splnené všetky vyššie uvedené
podmienky.
Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť ponuku kedykoľvek počas
trvania akcie bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu.
Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo vyžiadať si od žiadateľa dodatočnú dokumentáciu
(dodatočné dokumenty, fotografie).
Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo, aby zamestnanec spoločnosti VELUX osobne
skontroloval, či boli splnené podmienky na uplatnenie propagačnej ponuky.
Ak sa zistí, že využitie propagačnej ponuky cashback-u bolo neoprávnené, spoločnosť
VELUX bude požadovať vrátenie zaplatenej sumy.

Za správne zaúčtovanie cashbacku a zdanenie všetkých príjmov, ktoré môžu z cashback
kampane vyplývať, je zodpovedný vždy príjemca (žiadateľ o cashback).

Súhlasy
Účasťou na akcii vyjadruje účastník súhlas s podmienkami tejto cashback akcie a zaväzuje
sa ich dodržiavať. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v oznámení
spoločnosti VELUX, pričom účastník svojou účasťou na akcii vyhlasuje, že je uzrozumený so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto
podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, za
účelom spracovania a vybavenia žiadosti o cashback a evidencie účastníkov, ako aj
zúčtovania zaplatených súm.
Účastník je povinný pred tým, ako poskytne spoločnosti VELUX osobné údaje o inej osobe,
ktorej má byť cashback vyplatený, informovať každú takúto osobu o spôsobe spracovania
osobných údajov, ktorý je uvedený v oznámení spoločnosti VELUX ako usporiadateľa
(https://www.velux.sk/o-spolocnosti/zasady-o-ochrane-osobnych-udajov), a získať súhlas
každej takejto osoby s poskytnutím jej osobných údajov v súlade s týmto oznámením.

Oznámenie o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej
len „GDPR“) je spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04
Bratislava, IČO: 31 348 611, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka č. 4901/B, www.velux.sk (ďalej len „VELUX“).
Spoločnosť VELUX informuje, že osobné údaje poskytnuté v súvislosti s organizáciou
Cashback kampane jar 2024 sú spracované za nasledovnými účelmi:
a. realizácia Cashback kampane jar 2024, vrátane komunikácie popísanej v časti d.
Pravidiel a podmienok - právnym základom pre spracovanie osobných údajov je plnenie
zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom (VELUX), t.j. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
ktorú účastník ako dotknutá osoba uzatvára prijatím Pravidiel a zaslaním registračnej
prihlášky na webe VELUX,
b. posudzovať sťažnosti a zisťovať a prešetrovať alebo sa brániť proti prípadným nárokom,
archivovať dokumentáciu súvisiacu s implementáciou Cashback kampane jar 2024,
vytvárať analýzy alebo štatistiky, zaisťovať bezpečnosť sietí a informačných systémov,
zaistenie zodpovednosti (preukázanie plnenia právnych povinností) - právnym základom
pre spracovanie osobných údajov je realizácia uvedených oprávnených záujmov VELUX
ako prevádzkovateľa údajov, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

c. plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov – právnym základom
pre spracovanie osobných údajov je plnenie právnej povinnosti uloženej spoločnosti
VELUX, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Osobné údaje budú uložené:
a. v prípade realizácie VELUX Cashback kampane jar 2024 – po dobu 2 rokov od vykonania
poslednej aktivity v konte používateľa (vrátane nadobudnutia bodov),
b. v prípade posudzovania sťažností a určovania a vyšetrovania alebo obhajoby proti
možným právnym nárokom – po celú dobu realizácie súťaže Cashback kampane jar 2024 a
po tejto dobe po dobu až do úplného a právoplatného ukončenia všetkých súvisiacich
konaní a rokovaní, v rozsahu stanovenom zákonom a GDPR.
Osobné údaje účastníkov sú okamžite vymazané po uplynutí vyššie uvedených lehôt.

V rámci realizácie jednotlivých účelov bude spoločnosť VELUX spracovávať osobné údaje
účastníkov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto podnikania,
IČO, DIČ a IČ DPH, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, za účelom
spracovania a vybavenia žiadosti o cashback a evidencie účastníkov, ako aj zúčtovania
zaplatených súm.

Dotknuté osoby majú právo:
a. požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu, výmaz alebo obmedzenie
spracovania, ako aj právo na ich prenos inému prevádzkovateľovi,
b. právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na základe oprávneného záujmu, a to
najmä proti spracovaniu údajov na štatistické účely, v súvislosti s konkrétnou situáciou
osoby, ktorá vznáša námietku, a v prípade, že sa údaje spracúvajú na účely priameho
marketingu, právo namietať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu,
c. kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré
bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním,
d. podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. najmä Úradu na ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, v prípade, že sa domnievajú, že spracovaním
osobných údajov sú porušené zákonné podmienky.

Kategórie príjemcov vašich osobných údajov a subjektov, ktorým sú údaje sprístupnené:
subjekty, ku ktorým má prevádzkovateľ zákonnú alebo zmluvnú povinnosť ním
spracovávané osobné údaje poskytnúť, subjekty spracovávajúce osobné údaje na základe
zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov, spoločnosti z kapitálovej skupiny alebo
inak spojené s prevádzkovateľom vo vlastníckej štruktúre, poskytovatelia benefitov,
subjekty vykonávajúce zasielanie benefitov (kuriérske spoločnosti), subjekty podporujúce

prevádzkovateľa v komunikačnom procese, poskytovatelia hostingových alebo ICT služieb,
poskytovatelia právnych a poradenských služieb, poskytovatelia účtovných služieb,
subjekty spolupracujúce a poskytujúce podporné služby vrátane technickej podpory pre
uchovávanie osobných údajov a poskytovateľ serverov.
Prevádzkovateľ dbá na to, aby vyššie uvedené subjekty boli povinné dodržiavať najvyššie
štandardy ochrany osobných údajov. Akonáhle už údaje nepotrebuje na poskytovanie tejto
služby, vymaže ich v súlade s postupmi spoločnosti VELUX. Pri každom prenose alebo
oznamovaní údajov, a najmä do tretej krajiny, sa zohľadnia okolnosti odovzdania, záruky,
ktoré môžu byť použité, a mechanizmy vhodné na konkrétny prenos údajov, ktoré toto
odovzdanie umožňujú, ako aj primeranú úroveň ochrany a vhodné ochranné opatrenia. V
každom prípade vykonávame predbežné overenie stupňa dodržiavania ochrany údajov. Ak
neexistujú opravné prostriedky na zabezpečenie presadzovania práva na súkromie a
ochranu osobných údajov v danej krajine, zavedú sa a použijú sa účinné mechanizmy, ktoré
zabezpečia, aby sa prenos osobných údajov mohol pozastaviť alebo zakázať, ak príjemca
údajov tieto zásady nedodržiava alebo nie je schopný ich dodržiavať. V prípade
nebezpečenstva obmedzenia ochrany osobných údajov, ktoré vyplýva z vnútorných
predpisov tretej krajiny týkajúcich sa prístupu k týmto údajom odovzdávaným do tejto
tretej krajiny a ich využívania, alebo z neposkytnutia práv, ktoré by mohli byť voči orgánom
vymáhateľné pred súdom, alebo z nedostatočnej súdnej ochrany , sa podniknú rozhodné
kroky, ktoré umožnia, aby sa prenos údajov do tretej krajiny zakladal na výslovnom základe
vyplývajúcom z ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) s
použitím vhodných ochranných opatrení a záruk.

Ďalšie pravidlá pre spracovanie osobných údajov dotknutých osôb pri používaní webových
stránok nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke
prevádzkovateľa: https://www.velux.sk/o-spolocnosti/zasady-o-ochrane-osobnych-udajov.
Prevádzkovateľa osobných údajov môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu
suhlas@velux.sk alebo poštou na adresu: VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., Galvaniho 17/A, 821
04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
Vložka č. 4901/B.
Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov,
neváhajte kontaktovať koordinátora ochrany údajov spoločnosti VELUX (zodpovednú
osobu) na nasledujúcej e-mailovej adrese: suhlas@velux.sk.