Spracovanie osobných údajov

Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára dávam súhlas spoločnosti L.A.D., s. r. o. Zlievarenská 8, 917 48 Trnava, IČO: 45955620, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl.č.: 26605/T  (ďalej len „Spoločnosť“, ktorá je prevádzkovateľom podľa nižšie uvedeného zákona) so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov.

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlasím so správou (evidenciou) a súvisiacim spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených v mnou vyplnených formulároch, t. j. mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla pre obchodné a marketingové účely, hlavne pre účely zasielania obchodných správ (poštový styk); súhlas podľa tohto odseku môžem akoukoľvek formou odvolať.

V súlade so Zákonom dávam Spoločnosti súhlas so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov (vyššie ako aj nižšie vymedzených) a súhlasím s nasledujúcimi skutočnosťami:
1) Osobné údaje poskytujem v rozsahu:

Spoločnosť nezhromažďuje osobné údaje osobitných kategórií  definované v § 13 Zákona.

2) Osobné údaje sú poskytované pre obchodné a marketingové účely, hlavne pre účely zasielania newsletterov, informácií o poskytovaní zliav a obchodných výhod, informácií o odbornom a technickom poradenstve a na dobu nevyhnutnú k splneniu tohoto účelu spracovania, t. j. najdlhšie na dobu 33 rokov.

3) Údaje poskytnuté Spoločnosti budú uchovávané a zabezpečované spôsobom podrobne špecifikovaným v internom predpise Spoločnosti, ktorého text je na vyžiadanie verejne prístupný a je v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona.

Spoločnosť bude ukladať osobné údaje aj na zálohových serverech v zahraničí, a to v Českej republike a Kanade (tj. bude aj prenášať osobné údaje do tretej krajiny), pričom tieto krajiny podľa príslušného rozhodnutia Európskej komisie (ustanovenie § 31 Zákona) zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

4) V súlade so Zákonom  a v súlade s ďalšími predpismi mám právo:

Uvedené práva je nutné uplatniť písomnou formou na adresu sídla Spoločnosti.

5) Spoločnosť  nepredáva osobné údaje tretej strane. Výnimku tvoria prípady, keď je Spoločnosť povinná zo zákona tieto údaje poskytnúť, alebo keď ide o poskytnutie údajov spolupracujúcej osobe, ktorá na základe zmluvného dohovoru so Spoločnosťou zaručuje rovnaký rozsah ochrany osobných údajov ako Spoločnosť (napr. správca webu, reklamná agentura)

6) Podrobnosti, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov klientov zo strany Spoločnosti stanoví interný predpis  Spoločnosti.

7) Osobné údaje poskytujem dobrovoľne. V prípade môjho nesúhlasu s oznámením vymedzených osobných údajov, alebo odvolaním tohoto súhlasu beriem na vedomie, že mi zo strany Spoločnosti nemôžu byť poskytnuté služby, účelom ktorých má byť poskytnutý súhlas.